VEDTÆGTER FOR BIO AALESTRUP

§1

Foreningens navn er ”Bio Aalestrup”. Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

§2

Foreningens formål er først og fremmest at drive biograf i Aalestrup på Knaberscenen. Derudover kan foreningen virke for udbredelse af kendskabet til kunst, teater og musik gennem udstillinger, forestillinger samt koncerter, uden at der herved søges forretningsmæssig vinding.

§3

Som medlem kan optages alle, som derved ønsker at støtte foreningen.

Medlemskabet tegnes som et personligt medlemskab. Et medlem har en stemme på generalforsamlingen. Medlemmer betaler et årligt kontingent der fastsættes af generalforsamlingen.

Indmeldelse kan ske til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af regnskabsåret. Medlemskab ophører hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt.

§4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter skal være myndige.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og regnskabsfører. Som regnskabsfører kan der vælges en person uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen træder sammen efter behov og indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøde skal afholdes såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger dette med angivelse af dagsorden. Efterkommer formanden ikke en sådan opfordring inden 14 dage fra opfordringen fremsættes, kan pågældende gruppe selv indkalde til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes gennem annonce i en lokal avis og via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Dog undtaget bestemmelserne i § 9 og §13.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis et medlem fremsætter ønske herom.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Der vælges to suppleanter for ét år ad gangen.

Der vælges 2 revisorer. De vælges for en toårig periode således, at der er èn på valg hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år.

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som en ordinær generalforsamling.

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

§8

Foreningens formue skal altid være anbragt i et pengeinstitut.

Bestyrelsens medlemmer har personligt ingen andel i foreningens formue og hæfter ikke personligt for dens gæld.

§9

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted gennem vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Forslag om vedtægtsændringer skal være opført som et særskilt punkt på dagsordenen.

§10

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§11

Bestyrelsen kan ansætte en aflønnet leder og aflønnet personale i øvrigt, såfremt muligheden og nødvendigheden herfor foreligger.

§12

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen laver referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Sidstnævnte underskrives af dirigenten.

§13

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når det besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ flertal blandt de fremmødte. Forslag om opløsning af foreningen skal være opført som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ved opløsning fordeles foreningens eventuelle midler til formål i overensstemmelse med disse vedtægters §2 og efter bestemmelse fra Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aalestrup den 3. december 2001.

 

Ændret ved den ordinære generalforsamling i Aalestrup d. 24. maj 2016.